Et juv jefeiat und jesubbelt bas de brubbel net mieh jebrubbelt hät. Sching Schang Schung woaret!